سر آسیاب کرج ، فروردین ۱۳۹۵

کودکان کار

عصر پنجشنبه بود ، و قرار بر این که من میهمان کودکان کار موسسه امام علی (ع) سر آسیاب باشم ، به همراه رویا از خانه حرکت کردیم ، ساعت حدودا سه بعد از ظهر بود ، و قرار ما با بچه ها ساعت پنج بعد از ظهر .
با چند دقیقه تاخیر رسیدیم ، فرزندان ایران زمین با دیدن من و رویا فریاد می زدند ، آمدند ، آمدند ……
وارد خانه شدیم ، مسئول موسسه خانم معصومه رضائیان و همکارشان به استقبال ما آمدند و تا یک اتاق که قرار بود محل برگزاری کلاس مان باشد همراهیمان کردند .
هم همه ای بود ، صدای بچه ها بلند ، که چه کلاسی خواهیم داشت ؟

پسندیدم(۴)نپسندیدم(۰)
Continue Reading